Duurzame lange termijn aanpak centraal in nieuwe Corporate Governance Code

Bestuurders van vennootschappen moeten bij het bepalen van de strategie en het nemen van beslissingen de houdbaarheid en duurzaamheid op de lange termijn centraal stellen. Ook moeten zij de belangen van stakeholders meewegen. Daarnaast moeten vennootschappen beleid voor diversiteit en inclusie opstellen voor de gehele onderneming. Dat stelt de Monitoring Commissie Corporate Governance Code in de geactualiseerde Corporate Governance Code. Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de nieuwe Code vandaag in ontvangst genomen van Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Commissie.

De geactualiseerde Corporate Governance Code verlangt verder van vennootschappen dat zij jaarlijks verslag doen over de effecten van hun handelen op mens en milieu, de betrokkenheid van stakeholders en de mate waarin zij de geformuleerde doelstellingen hebben gehaald. Daarbij wordt ook van aandeelhouders verwacht dat zij het belang van een duurzame lange termijn aanpak van de vennootschap onderkennen. Tevens wordt in de geactualiseerde Code meer aandacht geschonken aan technologische ontwikkelingen, zoals de impact van nieuwe technologieën en veranderende businessmodellen. Hierbij is het van belang dat vennootschappen zich bewust zijn van de risico’s, zoals cyberdreigingen, en daarop anticiperen. Deskundigheid en ervaring bij het bestuur en de raad van commissarissen over digitalisering is hiervoor cruciaal.

De nieuwe Corporate Governance Code is een actualisatie van de Code uit 2016. In een uitgebreide consultatie heeft de Commissie aan betrokken partijen, zoals grote bedrijven, vakbonden en andere geïnteresseerden, gevraagd hun inbreng te geven. Op basis daarvan is de geactualiseerde Code tot stand gekomen.

Naleving Corporate Governance Code in 2021

Ook publiceerde de Commissie Corporate Goverance Code vandaag het monitoringsrapport over de naleving van de Code in 2021. Hieruit blijkt dat deze goed wordt nageleefd, maar dat vennootschappen betekenisvoller kunnen rapporteren over lange termijn waardecreatie, cultuur en diversiteit. Dit kunnen zij doen door inzicht te geven in de genomen acties, de dilemma’s die zich daarbij voordoen, de afwegingen die daarbij worden gemaakt, de uitkomsten en de impact op de onderneming.

Slotdocument huidige Monitoringscommissie

Tot slot publiceerde de Commissie ter afronding van haar zittingstermijn haar slotdocument waarin zij een terugblik geeft op de afgelopen jaren en vooruitkijkt naar de rol van de Corporate Governance Code in de toekomst. Hierin stelt zij dat door vraag vanuit de politiek en samenleving steeds meer maatschappelijke thema's een plaats krijgen in de Code waardoor er meer overlap is tussen de Code en (nieuwe) wet- en regelgeving. Ook signaleert de Commissie dat de maatschappij steeds meer juridiseert waardoor minder ruimte is voor maatschappelijk overleg.