Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt de Monitoring Commissie alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Privacyverklaring

De Monitoring Commissie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Monitoring Commissie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf heeft verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

De Monitoring Commissie verwerkt uw persoonsgegevens voor het doel: het versturen van een nieuwsbrief. De wettelijke grondslag is toestemming.

Duur bewaren persoonsgegevens

De Monitoring Commissie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Monitoring Commissie deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Monitoring Commissie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Monitoring Commissie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@mccg.nl.