De Corporate Governance Code

In de Nederlandse Corporate Governance Code zijn principes en best practice bepalingen opgenomen die zich richten op het stimuleren van goede governance bij beursgenoteerde vennootschappen.

Over de Code

De Code regelt de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de (algemene vergadering van) aandeelhouders. Beursgenoteerde vennootschappen gebruiken de Code als handvat voor de inrichting van hun governance. Daarnaast is de Code voor vele andere ondernemingen en instellingen een inspiratiebron en zij kiezen ervoor de Code vrijwillig toe te passen.

Beursvennootschappen leggen verantwoording af over de naleving van de Code in het bestuursverslag. Volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe worden de bepalingen in de Code nageleefd door deze toe te passen of uit te leggen waarom van de betreffende bepalingen wordt afgeweken. Nederlandse institutionele beleggers zijn verplicht in hun jaarverslag verantwoording af te leggen over de naleving van de principes en best practice bepalingen van de Code die tot hen zijn gericht.

Zelfregulering

De Code is een instrument van zelfregulering van marktpartijen, de zogenaamde schragende partijen. De schragende partijen van de Code zijn: Eumedion, Euronext, FNV, CNV, Vereniging van Effecten Bezitters (VEB), de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) en VNO-NCW.

Verklaring omtrent risicobeheersing (VOR)

Op initiatief van de schragende partijen van de Code en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is in 2023 een werkgroep gevormd onder leiding van Jaap van Manen. Deze werkgroep is tot een akkoord is gekomen over de opname van VOR-bepalingen in de Corporate Governance Code. De werkgroep stelt voor dat beursgenoteerde vennootschappen voor het eerst over boekjaar 2025 een VOR opnemen in het bestuursverslag.