De Nederlandse Corporate Governance Code

 

De Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: de Code) richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen.

De Code bevat principes en best practice bepalingen die verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de (algemene vergadering van) aandeelhouders. De principes kunnen worden opgevat als breed gedragen algemene opvattingen over goede corporate governance. De principes zijn uitgewerkt in concrete best practice bepalingen.

De Code is van toepassing op alle vennootschappen met statutaire zetel in Nederland en waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit binnen de Europese Unie, of een daarmee vergelijkbare markt of handelsfaciliteit buiten de Europese Unie. Nederlandse beursvennootschappen waarvan effecten worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit en waarvan het balanstotaal < €500 mln bedraagt, zijn uitgezonderd van de werking van de Code.

De Code werkt op basis van het 'pas toe of leg uit'-principe. Beursvennootschappen dienen de principes en best practice bepalingen in de Code toe te passen. Onder omstandigheden kunnen beursvennootschappen afwijken van de principes en best practice bepalingen. Ze dienen dan wel zorgvuldig gemotiveerd uiteen te zetten waarom een bepaling niet is toegepast. De informatie over de naleving van de Code dient volgens de wet in het jaarverslag van de onderneming te worden opgenomen.

De Code is in 2003 door de toenmalige Commissie Tabaksblat vastgesteld en is in december 2008 aangepast door de Commissie Frijns.

In 2016 is de Code herzien door de Commissie Van Manen. Nederlandse beursvennootschappen worden geacht in 2018 te rapporteren over de naleving van de herziene Code over het boekjaar 2017. Voorwaarde hiervoor is dat de herziene Code in 2017 door het kabinet wordt verankerd in de Nederlandse wet.

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.