Jaarrapport 2007

 

Op 19 december 2007 is het derde rapport van de Monitoring Commissie aan het kabinet (Minister Bos en Minister Van der Hoeven) overhandigd. Deze rapportage heeft betrekking op het boekjaar 2006. In 2007 is over boekjaar 2006 aan de aandeelhouders gerapporteerd.

Hoofdbevindingen uit het rapport zijn:

 • Het nalevingspercentage door vennootschappen is gemiddeld 95%; dat is een lichte daling ten opzichte van de 96% die in 2006 werd geconstateerd. Vennootschappen passen gemiddeld 90% van de Codebepalingen onverkort toe. In gemiddeld 5% van de gevallen wordt uitgelegd wanneer wordt afgeweken van de Codebepalingen.
 • De naleving van de Code door institutionele beleggers verschilt per categorie. Zo leven de vijf grootste bedrijfstakpensioenfondsen de Code voor 100% na, terwijl de vijf grootste levensverzekeraars een nalevingspercentage van 53% behalen. Het opkomstpercentage op aandeelhoudersvergaderingen is licht gestegen.
 • Uit het in opdracht van de Commissie uitgevoerde onderzoek blijkt dat er een positieve relatie bestaat tussen de beloning van bestuurders en de prestaties van ondernemingen in Nederland. De totale beloning van bestuurders is tussen 2002 en 2006 beduidend gestegen. Nederland wijkt daarin niet af van andere Europese landen.
 • Op het gebied van het beloningsbeleid meent de Commissie dat wettelijke en fiscale maatregelen die direct ingrijpen in de hoogte en de structuur van de beloning van bestuurders onvoldoende effectief zullen zijn en het Nederlandse vestigingsklimaat negatief kunnen beïnvloeden. Daarom pleit de Commissie voor zelfregulering.
 • De Commissie geeft nadere ‘guidance’ in de vorm van aanbevelingen die zijn gericht op:
  • Versterking van de positie van de raad van commissarissen in het beloningsproces;
  • Vereenvoudiging van de structuur van beloningscontracten;
  • Een sterkere greep van de raad van commissarissen op de daadwerkelijk toegekende beloning;
  • Begrenzing van de variabele beloning als maximumpercentage van het vaste salaris. Dit maximale verhoudingsgetal tussen vaste en variabele beloning dient openbaar gemaakt te worden;
  • Meer transparantie op het gebied van vertrekvergoedingen en change of control clausules. Deze moeten passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid.
 • De Commissie pleit voor een grotere diversiteit in de samenstelling van de raad van commissarissen, in het bijzonder met betrekking tot geslacht.
 • De Commissie komt met nadere aanbevelingen voor de beschrijving van het risicoprofiel en het interne risicobeheersings- en controlesysteem.

U kunt het jaarrapport hier downloaden: jaarrapport 2007

Naast het jaarrapport van 2007 kunt u tevens de volgende (onderliggende) onderzoeken downloaden die zijn verricht in opdracht van de Monitoring Commissie:

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.