Recente ontwikkelingen en het publieke debat omtrent overnames

De Commissie volgt met aandacht de huidige discussie naar aanleiding van een aantal in het oog springende pogingen tot overname van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Ter bevordering van de publieke discussie over beschermingsmaatregelen bij (vijandige) overnames acht de Commissie het van belang dat de volgende aspecten worden meegewogen in de discussie.

Vennootschappen dienen zich te richten op lange termijn waardecreatie en daarbij de belangen van alle bij de vennootschap betrokken stakeholders zorgvuldig mee te wegen. Het is belangrijk te zorgen voor een goede performance op de lange termijn zonder de korte termijn uit het oog te verliezen. Ook open en transparant communiceren over de lange termijn strategie is noodzakelijk. En uiteraard draagvlak verkrijgen voor deze strategie, deze strategie up-to-date houden en waar nodig bijstellen zijn van groot belang. Een goede dialoog tussen vennootschap en aandeelhouders is onmisbaar. In het systeem van ‘checks en balances’ heeft de corrigerende werking van de rol van aandeelhouders een belangrijke functie.

De Commissie meent dat de vennootschappen en aandeelhouders elkaar zouden moeten kunnen vinden in het voor de vennootschap creëren van waarde op lange termijn. Realisatie van lange termijn waardecreatie vraagt om geduldig kapitaal. Aandeelhouders hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Vennootschappen dienen zich evenwel rekenschap te geven van de omstandigheid dat de belangen van de aandeelhouder in voorkomende gevallen haaks kunnen staan op de belangen van de vennootschap. Dit geldt zowel voor beleggers met een lange termijn als voor beleggers die voornamelijk een korte termijn rendement nastreven.

Het Nederlandse overname klimaat lijkt beïnvloed te worden door sterk schommelende wisselkoersen, lage rente in combinatie met veel beschikbaar geld. Nederlandse ondernemingen zijn bovendien, relatief gezien, traditioneel gefinancierd. Hoewel een groter eigen vermogen noodzakelijk is wanneer een vennootschap zich wil richten op lange termijn waardecreatie, ziet de Commissie ook dat het Nederlandse vennootschappen aantrekkelijker voor overnames maakt.

In een overnamesituatie hebben vennootschappen én aandeelhouders baat bij een goed en ordentelijk proces en hebben vennootschappen tijd en ruimte nodig om de brede belangen van stakeholders mee te kunnen wegen. Beschermingsmaatregelen kunnen tijd creëren zodat een zorgvuldige afweging door vennootschappen van alternatieven en belangen van stakeholders kan plaatsvinden.

Het is goed dat thans een discussie plaatsvindt over de vraag met betrekking tot de mogelijkheden die beursvennootschappen in Nederland hebben om zich te beschermen tegen vijandige overnames of andere ongewenste acties van grootaandeelhouders. De Commissie acht het van belang dat in deze discussie de lange termijn waardecreatie en de balans tussen de belangen van de stakeholders goed meegewogen worden. Ook verdient het de aanbeveling dat het bevorderen van een optimaal level playing field met andere landen in aanmerking genomen wordt bij het voeren van de discussie.

Verder vindt de Commissie het een goede zaak dat de dialoog over het zoeken naar eventueel additionele of alternatieve maatregelen tot bescherming van Nederlandse beursfondsen in goed overleg met alle bij het proces betrokken stakeholders plaatsvindt.

terug naar overzicht

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.