Voorstel verklaring omtrent risicobeheersing (VOR)

Op initiatief van de schragende partijen van de Code en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is in 2023 een werkgroep gevormd onder leiding van Jaap van Manen. Deze werkgroep is tot een akkoord is gekomen over de opname van VOR-bepalingen in de Corporate Governance Code (‘Code’). De werkgroep stelt voor dat beursgenoteerde vennootschappen voor het eerst over boekjaar 2025 een VOR opnemen in het bestuursverslag.

Het is aan de nieuw te benoemen Monitoring Commissie om het voorstel van de werkgroep onderdeel te laten worden van de Code. De Minister van Financiën, mede namens de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Rechtsbescherming, moedigt de nieuw te benoemen Monitoring Commissie hiertoe ook aan.