Aanbevelingen NIVRA

Op deze pagina treft u een uitwerking van bepaalde principes of best practice bepalingen uit de code aan. Deze uitwerking kan als richtsnoer dienen voor diegenen die in het betreffende principe of de betreffende best practice bepaling worden aangesproken. De uitwerking maakt echter geen deel uit van de code zelf.

Best practice bepaling V.2.1 (accountant in de aandeelhoudersvergadering)

Het NIVRA heeft Richtlijn 780N inzake het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) vastgesteld ter vervanging van de eerder gepubliceerde ontwerp gedragsrichtlijn. Datum van inwerkingtreding van de richtlijn is 1 maart 2006.

Doel van deze richtlijn is de openbaar accountant van beursgenoteerde vennootschappen aanwijzingen te geven voor zijn optreden in de AVA. Een en ander als uitvloeisel van de Code Tabaksblat waarin is opgenomen dat de openbaar accountant over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kan worden bevraagd door de algemene vergadering van aandeelhouders en de wettelijke verankering in artikel 2:117 lid 5 BW.

De belangrijkste elementen van de richtlijn zijn:

  • De accountant dient er op aan te dringen aanwezig te zijn in de algemene vergadering van aandeelhouders waar wordt besloten over de vaststelling van de jaarrekening.
  • Herstelplicht van de accountant indien mededelingen worden gedaan tijdens de jaarvergadering die een materieel onjuiste voorstelling van zaken geven in relatie tot de jaarrekening of zijn accountantsverklaring.
  • Zorgdragen voor een goede voorbereiding van de jaarvergadering in overleg met de voorzitter van de vergadering en andere betrokkenen (paragraaf 12 en 13).
  • Vooraf zorgdragen voor ontheffing van geheimhoudingsplicht.
  • Zorgdragen voor zorgvuldige afweging bij beantwoorden van vragen.
  • Zorgdragen dat de beantwoording juist en volledig wordt weergegeven in de notulen.

Verantwoordelijkheid accountant bij toetsing van de naleving van de code

Op 31 januari 2005 heeft het NIVRA Audit Alert 14 'De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de Nederlandse corporate governance code' uitgebracht.

Per 1 maart 2006 geldt Audit Alert 18 als vervanging van Audit Alert 14. De aanpassing is noodzakelijk, omdat er wijzigingen zijn doorgevoerd in de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

De Audit Alert beoogt de controlerend accountants nadere aanwijzingen te geven bij zijn werkzaamheden in het kader van de controle van de jaarrekening ten aanzien van de naleving van de code zoals voorgeschreven in het wettelijk kader (artikel 2:391 lid 4 BW en het daarop gebaseerde Besluit om de Tabaksblat code aan te wijzen als gedragscode; Besluit 2004, 747). De werkzaamheden zullen met name gericht zijn op de beoordeling van door het bestuur weergegeven informatie in het jaarverslag over de mate van naleving van de code.

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.